Βάση Φορολογίας

Όλες οι εγγεγραμμένες εταιρείες στην Κύπρο φορολογούνται σε όλα τα έσοδα που προέρχονται από την Κύπρο ή το εξωτερικό. Οι εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες φορολογικά στην Κύπρο φορολογούνται στα έσοδα που αποκτήσαν μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε μέσω μόνιμης εταιρείας στην Κύπρο.

Η εταιρεία θεωρείται Κυπριακή όταν διαχειρίζεται και ελέγχεται στην Κύπρο

Εταιρικός Φόρος

Φόρος %
Εταιρείες 10
Δημόσιες Εταιρείες 25

Εξαιρέσεις

Είδος Εισοδήματος Όριο Εξαίρεσης
Έσοδα από τόκους που δεν προέρχονται από σύνηθες ή πλησίον σύνηθες δραστηριότητες της εταιρείας 50 %
Έσοδα απο μερίσματα Όλο το ποσό
Κέρδος από την πώληση χρεογράφων Όλο το ποσό
Κέρδη μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό, υπό ορισμένες προϋποθέσεις Όλο το ποσό

Αποκοπές

Όλα τα έξοδα που προκύπτουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από στην απόκτηση του εισοδήματος της εταιρείας περιλαμβάνοντας:

Είδος Έξοδου Όριο Εξαίρεσης
Τόκοι που προκύπτουν για την απόκτηση πάγιου στοιχείου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση Όλο το ποσό
Δαπάνες για τη συντήρηση κτιρίου για το οποίο υπάρχει διαταγή διατήρησης έως €342, €513 ή €598 ανα τ.μ (εξαρτάτε το εμβαδόν του κτιρίου)
Δωρεές σε αναγνωρισμένους συνδέσμους (με αποδείξεις) Όλο το ποσό
Εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις και εγκεκριμένα ποσά στους μισθούς των υπαλλήλων Όλο το ποσό


Δεν Περιλαμβάνει

Είδος Έξοδου Όριο Εξαίρεσης
Έξοδα διασκέδαση, περιλαμβανομένου και εξόδων φιλοξενίας οποιασδήποτε μορφής που προέκυψαν από την επιχείρηση Ποσά που είναι περισσότερο τους 1% στα ακαθάριστα έσοδα ή €17.086 (όποιο είναι μικρότερο)
Έξοδα ιδιωτικόυ αυτοκινήτου Όλο το ποσό
Τόκοι που ισχύουν για το κόστος απόκτησης ιδιωτικού αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από τη χρήση του και το κόστος απόκτησης οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που δεν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση Όλο το ποσό για 7 χρόνια
Επαγγελματικός Φόρος Όλο το ποσό
Φόρος ακίνητης περιουσίας Όλο το ποσό
Συνεισφορά στο ταμείο Κοινωνικής Συνοχής Όλο το ποσό


Οι ζημιές μεταφέρονται

Η φορολογική ζημιά κατά την διάρκεια του φορολογητέου έτους και η οποία δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα έσοδα, μεταφέρεται και αφαιρείται σε μελλοντικά κέρδη χωρίς περιοριστικό χρόνο.

Η ζημία του έτους μιας εταιρείας μπορεί να συμψηφιστεί στα κέρδη άλλης εταιρείας η οποία είναι κάτω από τον ίδιο όμιλο εταιρειών, ο οποίος όμιλος είναι εγγεγραμμένος στην Κύπρο.

Όμιλος προσδιορίζεται :

  • α) μία εταιρεία που κατέχει το 75% των μετοχών άλλης εταιρείας
  • β) τουλάχιστον 75% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ανήκουν σε άλλη εταιρεία
Ένας συνεταιρισμός ή ατομική εταιρεία που μεταφέρει τις εργασίες της σε μια εταιρεία μπορεί να μεταφέρει και την φορολογική της ζημιά για να συμπεριληφθεί μελλοντικά

Ζημιές από μόνιμη εγκατάσταση του εξωτερικού μπορούν να συμπεριληφθούν με τα κέρδη Κυπριακής εταιρείας. Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση του εξωτερικού φορολογούνται στο επιτρεπόμενο ποσό της ζημιάς.

Αναδιοργανώσεις

Μεταφορά ενεργητικού και παθητικού στοιχείων μεταξύ εταιρειών μπορεί να μην φορολογηθεί μὲσα στην δομή της αναδιοργάνωσης.

Η Αναδιοργάνωση περιέχει:

  • α) Συγχωνεύσεις
  • β) Διαχωρισμός
  • γ) μεταφορά ασχολιών
  • δ) ανταλλαγή μετοχών

Κεφαλαιακές Εκπτώσεις Οι παρακάτω εκπτώσεις για την ετήσια φθορά δίνεται σαν ποσοστό επί τις εκατόν στο κόστος απόκτησης. Το ποσό αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα :

Πάγιο Ενεργητικό %
Εγκαταστάσεις και μηχανήματα
Ανυψωτικά, εκσκαφείς, οχήματα φόρτωσης, μπουλντόζες και βαρέλια βενζίνης 25
Οχήματα όλων των τύπων εκτός από προσωπικά Σαλούν 20
Προσωπικοί υπολογιστές με τα λειτουργικά τους 20
Προγράμματα
έως €1.708,60 100
πάνω από €1.708,60 33 1/3
Εγκαταστάσεις και μηχανήματα για την γεωργία 15
Γεωτρήσεις, βιομηχανικά χαλιά, βιντεοσκοπήσεις και τηλεοράσεις 10
Οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση και μηχάνημα 10
Κτίρια
Μεταλλικά πλαίσια για θερμοκήπια 10
Ξύλινα πλαίσια για θερμοκήπια 33 1/3
Βιομηχανικά γεωργικά κτίρια και ξενοδοχεία 4
Εμπορικά 3
Σκάφη
Ιστιοφόρα 4,5
Ατμοκινούμενα, ρυμουλκά και αλιευτικά σκάφη 6
Σκάφη με Κινητήρα 12,5
Νέα εμπορικά πλοία 8
Νέα επιβατηγά πλοία 6
Μεταχειρισμένα εμπορικά / επιβατηγά πλοία πάνω στον οφέλημο χρόνο
Εργαλεία
Γενικά εργαλεία 33 1/3
Βιντεοταινίες που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα Βιντεοταινιών 50

Ειδικές Φορολογιές

Ναυτιλιακές Εταιρείες
Δεν εισπράττεται φόρος επί των κερδών ή των μερισμάτων που πληρωθήκαν από κυπριακή ναυτιλιακή εταιρεία που κατέχει πλοία υπό κυπριακή σημαία και δραστηριοποιείται σε διεθνή ύδατα (συμπεριλαμβανομένης της ναύλωσης) ή επί των αμοιβών αξιωματικών και πληρωμάτων αυτών των πλοίων

Η απαλλαγή ισχύει και για τον πλοιοκτήτη σκάφους που φέρει κυπριακή σημαία με παράλληλη καταχώρηση

Οι τοπικές ή διεθνείς επιχειρήσεις διαχείρισης πλοίων και διαχείρισης πληρώματος (εταιρικές ή μη) έχουν την ευχέρεια να φορολογηθούν με συντελεστή 4,25% ή με το 25% των συντελεστών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του φόρου χωρητικότητας των υπό διαχείριση πλοίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα εκτός Κύπρου. Εάν δεν γίνει επιλογή, θα χρησιμοποιηθεί ο φόρος χωρητικότητας. Η επιλογή γίνεται ετησίως έως τις 30 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Εισοδήματα από δικαιώματα
Το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλα δικαιώματα εκμετάλλευσης, αποζημιώσεις ή άλλα παρόμοια εισοδήματα που προέρχονται από πηγές εντός της Δημοκρατίας, από άτομο που δεν κατοικεί στη Δημοκρατία, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.

Τα δικαιώματα που εισπράττονται από εταιρεία εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσονται από τον φόρο (υπό όρους).

Δικαιώματα που δοθήκαν εκτός της Δημοκρατίας δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

Δικαιώματα Ταινιών
Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάται από μη μόνιμο κάτοικο για τα δικαιώματα που απορρέουν από προβολή ταινιών στη Δημοκρατία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%.

Οι αμοιβές δικαιωμάτων που εισπράττονται από εταιρεία εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσονται από τον φόρο (υπό όρους).

Κέρδη από επαγγελματίες καλλιτέχνες
Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάται από μη μόνιμο κάτοικο στην Δημοκρατία κατά την διάρκεια της εξάσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής ή δημόσιας ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλων αθλητικών αποστολών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%.